Kropptimal

Konsultstöd

Konsultstöd och projektledning till vård och omsorgsverksamheter

Det finns ett värde med att certifiera verksamheten.

Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Det ger också ett driv i att arbeta med ständiga förbättringar. Att arbeta med certifiering är ett strukturerat sätt att utveckla kvaliteten i verksamheten. Genom att bygga system för egenkontroll, internrevisioner och ständiga förbättringar. Att verksamheten har en tydliga mål och handlingsplaner inom flera områden. Ger både verksamheten struktur och kontrollmekanismer som bidrar till en kvalitetsutveckling samtidigt som det skapas en kultur hos medarbetarna att systematiskt kvalitetsarbete och en aktiv medverkan är av stor vikt för att höja arbetsmiljön, kvalitè samt patientsäkerheten.

 

En implementering av Kvalpraks kvalitetsprogram Kvalitet i Vård och Omsorg leder till en professionell ledning och styrning som kvalitetssäkrar hela kliniken. Här finns alla funktioner som behövs för att utvecklas, effektivisera och säkra kvalitén med ett digitalt stöd för dokument- och avvikelsehantering vilket krävs som vård och omsorgsgivare.

I nära samarbete med Kvalprak så erbjuds konsultstöd och projektledning och kvalitetscertifieringar till företag inom vård och omsorgsbranschen för Socialstyrelsens krav på ledningssystem SOSFS2011:9. Kontakta oss gärna för mer information.

Faktaruta: Utdrag från socialstyrelsen

Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. Alla verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården måste ha ett ledningssystem. Våra föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Ledningssystemet ska användas för att;

Veronica, konsult till Kvalprak kan hjälpa ditt vårdbolag att göra rätt och spara tid så ni kan fokusera på att ge god och kvalitetssäker vård.

Hennes kliniska erfarenheter som sjuksköterska såväl utomlands som i Sverige gör att hon kan ge kunderna väl avvägd, praktiskt och konkret rådgivning. Hon vägleder er att hitta metoder så ni kan arbete så effektivt som möjligt med ert ledningssystemsarbete. Att analysera verksamhetens nuläge, inventera vilka mål som behövs framåt och hur processer samt handlingsplaner för att nå målen kan se ut. Att ni får en kontroll på att rutiner, policys, lagar och förordningar samt andra verktyg som krävs finns dokumenterade.

Martin Hägerdal, VD Kvalprak