Kropptimal

Integritetspolicy

Syfte

Vi på Kropptimal AB (nedan ”Kropptimal”) värnar om din personliga integritet och vi vill göra vårt yttersta för att du ska kunna  känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter. I följande avsnitt hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information och uppföljning. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Nedan hittar du förklaringar till vilka kategorier av uppgifter vi samlar in och vilken rättslig grund vi har till behandlingen.

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

De flesta personuppgifter får vi tillgång till genom att du själv tillhandahåller oss denna i samband med att du tar kontakt med oss eller köpt någon av våra tjänster. Om kunden varit i kontakt med oss utan att en journalanteckningar varit nödvändig så tas integritetsmyndigheten grundläggande principer i akt. Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet. Vi kan även få tillgång till dina personuppgifter genom offentliga register eller genom att du samtycker till användandet av teknisk data, cookies m.m.

Hur delas dessa uppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem, till exempel en myndighet eller revisor. Varje organisation vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt lag. Vi anlitar också personuppgiftsbiträden, vilket är en part som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. en leverantör som tillhandahåller journalsystem. I de fall uppgifter lämnas ut till tredje part säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt och att sekretessavtal upprättas. All vår personuppgiftsbehandling sker i Sverige.

Hur länge och hur säkert sparas uppgifterna?

Vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är aktuella eller nödvändiga för oss eller t.ex. när du begärt rättning eller radering av uppgifterna. Vid den tidpunkt en uppgift inte längre är aktuell för oss eller om vi inte längre har en rättslig grund att behandla dessa uppgifter raderas eller avidentifieras dessa uppgifter snarast möjligt. Vi har valt att endast jobba med ett journalsystem som har en stark autentisering, där både vi som verksamhet och ni som kund måste använda Bank-ID för att logga in. Digitala möten sker endast via detta digitala vårdrum. Kropptimal vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till journalanteckningar. Personuppgifter kan i fakturerings syfte skickas vidare till företagets ekonom/revisor.

Vilka rättigheter har du som blir registrerad?

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Som ett exempel kan du begära att få ett utdrag av vad vi har om dig eller ställa andra frågor om dina personuppgifter. Du kan också begära att få din information rättad om du anser att den är inkorrekt.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Kropptimal AB (559244-8319) Långtora Valgan 2, 74596 Enköping är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att denna integritetspolicy efterlevs. Har du frågor kring denna integritetspolicy eller har synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande e-post: info@kropptimal.se

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan, därför rekommenderar vi att du regelbundet klickar på länken för att kunna ta del av den senaste versionen av Integritetspolicyn.